X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

زندان خیال

ادبی

همین چشم و دل و چشم هایم، همیشه...

باهمین چشم ودل، همین دل

دلم دید و چشمم می گوید:

آنقدر که زیبایی رنگارنگ است، هیچ چیز نیست.

زیرا همه چیز زیباست،زیباست ، زیباست؛

و هیچ چیز همه چیز نیست.

وبا همین دل ، همین چشم

چشمم دید ،دلم میگوید:

 انقدر که زشتی گوناگون است ،همه چیز نیست.

زیرا همه چیز زشت است ،زشت است ،زشت است.

وهیچ چیزهمه چیز نیست.

زیبا وزشت ،همه چیز وهیچ چیز ،

و هیچ  ، هیچ ،هیچ ،اما

باهمین چشم ها ودلم

همیشه من یک ارزو دارم ،

که ان شاید از همه ارزوهایم کوچکتر است ،

از همه کوچکتر.

وبا همین دل وچشمم

همیشه من یک ارزودارم ،

که ان شاید ازهمه ارزوهایم بزرگتر است ،

از همه بزرگتر.

شاید همه ارزوهابزرگند ،شایدهمه کوچک.

ومن همیشه یک ارزو دارم.

باهمین دل ،

و چشم هایم ،

همیشه